3 x 30 dměn zdarma

Zkrácené znění pravidel

V průběhu kampaně PRO-BONUS se budou zobrazovat v online katalogu různé odměny za 0 bodů. Datum a čas zobrazení, stejně jako pozice v katalogu, se bude volit náhodně. Daná odměna zdarma bude dostupná vždy jen v množství 1 ks.

Odměnu získá ten, kdo první dokončí objednávku s touto odměnou. 

Akce se mohou účastnit pouze zákazníci registrovaní do programu PRO-BONUS. Neúčastní se zákazníci PRO-BONUS Speciál, obchodní zástupci a administrátoři.

Odměnu zdarma může zákazník objednat jen jedenkrát za kampaň.

PRO-DOMA má právo odměnu zdarma zákazníkovi odepřít, pokud je zákazník v prodlení se splatností faktur.

Akce trvá od 1. 9. do 30. 11. 2020. 

 

Plné znění pravidel

Úvodní ustanovení

1.1 Společnost PRO-DOMA, SE, se sídlem Budčická 1479, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, spisová značka H 841 vedená u Městského soudu v Praze, IČ 242 35 920 (dále jen "provozovatel") provozuje motivační program PRO-BONUS (dále jen "program"). V rámci tohoto programu provozovatel nabízí zákazníkům nakupujícím výrobky nabízené provozovatelem nebo jeho partnerem, které se pro účely programu zaregistrují (dále jen "registrovaní zákazníci"), možnost získat odměnu (dále jen "odměna") za nákup výrobků nabízených provozovatelem (dále jen „zboží provozovatele“) na základě smluvního vztahu s provozovatelem, nebo jiným způsobem a případně další výhody plynoucí z účasti v programu.

1.2 Úplná pravidla programu jsou dostupná na webové stránce https://www.pro-bonus.cz/pravidla/.

1.3 Provozovatel zavádí v rámci programu časově omezenou akci „Odměny zdarma“ (dále jen „akce“). V rámci akce budou mít registrovaní zákazníci po přihlášení na webových stránkách provozovatele možnost získat zdarma některou z odměn nabízených provozovatelem.

1.4  Organizačně za vedení akce odpovídá společnost Agentura GATE s.r.o., se sídlem V třešňovce 227/12, Praha 9 – Hrdlořezy, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 153623, IČ: 289 27 273 (dále jen "organizátor").

 

Získání odměn zdarma

2.1 V průběhu trvání akce bude provozovatel náhodně na internetových stránkách www.pro-bonus.cz uveřejňovat odměny, u nichž bude uvedena hodnota 0 bodů (dále jen „odměna zdarma“). Provozovatel si vyhrazuje právo tyto odměny zdarma vybírat a uveřejňovat zcela podle svého uvážení.

2.2 Každá odměna zdarma bude vždy dostupná pouze v množství 1 kusu.

2.3 Nárok na odměnu zdarma vzniká registrovanému zákazníkovi, který jako první provede závaznou objednávku a zvolí tuto odměnu zdarma na internetových stránkách www.pro-bonus.cz.

2.4 Každý účastník akce může odměnu zdarma objednat pouze jednou po dobu trvání celé akce.

 

Účast v akci

3.1 Akce se mohou účastnit pouze registrovaní zákazníci, kteří jsou řádně zaregistrováni do motivačního programu PRO-BONUS. Akce se nemohou účastnit zákazníci programu PRO-BONUS Speciál, obchodní zástupci provozovatele a jeho partnerů a administrátoři akce a programu. Akce se nemohou zúčastnit zaměstnanci provozovatele, zaměstnanci partnerů provozovatele specifikovaných v článku 1.4 pravidel programu ani osoby jim blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3.2 Z účasti na akci může být organizátorem vyloučen ten, kdo se dopustí podvodného jednání v rámci akce nebo programu, nebo kdo poruší obecně závazné právní předpisy platné na území ČR. V případě vyloučení účastníka akce, neodpovídá organizátor ani provozovatel za případné škody, či jinou újmu z toho vzniklou. O vyloučení bude organizátor informovat vyloučeného účastníka spolu s uvedením důvodů pro vyloučení prostřednictvím emailové adresy, kterou uvede účastník akce při své registraci do programu.

 

Čerpání odměn zdarma

4.1 Na straně provozovatele lze odmítnout plnění odměny zdarma do doby zaplacení všech pohledávek, které z titulu prodeje zboží vzniknou provozovateli vůči registrovanému zákazníkovi.

4.2 Čerpání odměn zdarma je možné uskutečnit pouze v době trvání akce.

 

Doručování odměn

5.1 Termín doručení získaných odměn zdarma je přibližně 30 kalendářních dní od objednání zákazníkem s výjimkou doručování přívěsů, kde bude předání řešeno individuálně (zákazník bude po objednání kontaktován).

5.2 V případě, že zákazník obdrží odměnu zdarma v poškozeném obalu, doporučuje provozovatel odmítnout převzetí zboží od kurýra. V případě, že zákazník po rozbalení balíku zjistí poškození odměny zdarma, může uplatnit reklamaci doručení, a to pouze do 24 hodin od převzetí. Zákazník oznámí takovou skutečnost elektronicky na info@pro-bonus.cz.

5.3 Zákazník může stav objednávky odměn zdarma sledovat ve svém uživatelském účtu na webových stránkách www.pro-bonus.cz. Stavy objednávek mohou být:

  • NOVÁ – prvotní stav objednávky po jejím potvrzení na uživatelském účtu,
  • VYŘIZUJE SE – objednávka se zpracovává,
  • OBJEDNÁNO – zboží bylo objednáno a připravuje se k distribuci,
  • ODESLÁNO – zboží bylo předáno přepravci k doručení zákazníkovi,
  • DORUČENO – zboží bylo doručeno,
  • NEDORUČENO – zboží nebylo možné doručit zákazníkovi a připravuje se opakované doručení,
  • ZRUŠENO – objednávka byla zrušena.

 

Reklamace odměn

6.1 Objednané odměny zdarma nelze vrátit ani vyměnit a provozovatel ani organizátor nejsou odpovědní za vady odměny zdarma. I přesto má zákazník možnost odměnu zdarma reklamovat, a to u subjektu, u něhož provozovatel odměnu zdarma pro zákazníka zajistil (dále jen „dodavatel odměny“). 

6.2 Za vady odměny zdarma předané zákazníkovi (kromě vad způsobených přepravou, viz bod 6.3) je odpovědný dodavatel odměny.

6.2.1 Pro uplatnění odpovědnosti za vady u dodavatele odměny je zákazník povinen postupovat následujícím postupem:

6.2.2 Kontaktovat organizátora a vyžádat si dokumentaci k odměně zdarma, a to zasláním e-mailu na info@pro-bonus.cz. Organizátor je na základě této žádosti povinen poskytnout zákazníkovi předávací protokol, číslo daňového dokladu a kontaktní údaje dodavatele odměny a poskytnout tak součinnost zákazníkovi v uvedeném rozsahu po dobu 1 roku od dodání odměny zdarma, aby mohl odpovědnost za vady odměny zdarma u dodavatele odměny uplatnit.

6.2.3 Uplatnit u dodavatele odměny zdarma odpovědnost za vady bližší specifikací vady odměny zdarma tím, že předloží odměnu zdarma dodavateli, včetně předložení předávacího protokolu a čísla daňového dokladu od organizátora, popř. splnit další povinnosti stanovené zák. č. 89/2012 Sb. a reklamačním řádem dodavatele odměny.

6.3 Poškození odměny zdarma způsobené přepravou je nutné reklamovat nejpozději do 24 hodin od převzetí od dopravce na zákaznické lince nebo zasláním e-mailu na info@pro-bonus.cz včetně popisu poškození a důkazní fotografie o poškozené zásilce. Později nahlášené poškození odměny zdarma není možné reklamovat.

 

Ochrana osobních údajů

7.1 Registrovaný zákazník svou registrací při prvním přihlášení do programu poskytuje provozovateli a organizátorovi své osobní údaje v rozsahu registračního formuláře za účelem provozování motivačního programu a akce (zejména za účelem možnosti poskytnout registrovaným zákazníkům odměny), k marketingovým účelům, pro nabízení obchodu a služeb a pro průzkum trhu, a to přímo organizátorem, jako správcem osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje jsou správcem zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování. To je po dobu, kdy budou motivační program a akce provozovány a pro marketingové účely po dobu 5 let od uskutečnění posledního nákupu. Po této době budou osobní údaje zlikvidovány. Organizátor je oprávněn poskytnout osobní údaje třetím osobám v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

7.2 Registrovaný zákazník dává v souladu se zákonem 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti volbou zaškrtávacího pole "Souhlas se zasíláním informací o programu, novinek a obchodních sdělení“ souhlas organizátorovi a provozovateli k zasílání informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb prostřednictvím e-mailu, pošty nebo SMS. Tento souhlas může být zákazníkem písemně odvolán na adrese sídla organizátora.

7.3 Správcem shromažďovaných osobních údajů je společnost PRO-DOMA, SE, se sídlem Budčická 1479, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, spisová značka H 841 vedená u Městského soudu v Praze, IČ 242 35 920.

Kontaktní místo ve věci zpracování osobních údajů je tel.: +420 778 408 407, e-mail: info@pro-bonus.cz.

Osobní údaje se zpracovávají za účelem provozování motivačního programu a akce (zejména za účelem možnosti poskytnout registrovaným zákazníkům odměny), k marketingovým účelům, pro nabízení obchodu a služeb a pro průzkum trhu.

Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro splnění podmínek motivačního programu PRO–BONUS a akce.

Osobní údaje mohou být předávány či zpřístupňovány organizátorovi programu, správci IT systému, partnerům programu, dodavatelům jednotlivých odměn a přepravním společnostem.

Osobní údaje jsou správcem zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování. To je po dobu, kdy budou motivační program a akce provozovány a pro marketingové účely po dobu 5 let od uskutečnění posledního nákupu. Po této době budou osobní údaje zlikvidovány.

Subjekt údajů má právo:

· požadovat umožnění přístupu k jeho osobním údajům,

· požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domnívá, že jeho osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),

· požadovat omezení jejich zpracování,

· požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu,

· podat stížnost u dozorového orgánu.

Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňuje subjekt údajů cestou kontaktní osoby ve věci zpracování osobních údajů uvedených výše.

Poskytnutí osobních údajů je nezbytné pro zajištění účasti v programu a akci. Neposkytnutí osobních údajů, nebo požadavek na výmaz znemožní účast v programu a akci.

V rámci zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.

 

Všeobecná ustanovení

8.1 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli akci jednostranně ukončit.

8.2  Registrovaným zákazníkům nevzniká účastí v akci právní nárok na odměnu zdarma. Odměnu zdarma nelze vymáhat soudní cestou.

8.3 Provozovatel i organizátor jsou oprávněni vyloučit z akce registrovaného zákazníka, který poruší některé z pravidel akce.

8.4 Projev platební nekázně ze strany registrovaného zákazníka je považován za závažné porušení obchodního vztahu a na základě toho si provozovatel vyhrazuje právo subjekt jako účastníka akce z této vyřadit. Za projev platební nekázně se považuje jakékoliv prodlení se splatností jednotlivých faktur registrovaným zákazníkem.

8.5 Pokud má zákazník dohodu o obratovém, komoditním či jiném finančním bonusu s provozovatelem, automaticky se nestává účastníkem akce, pokud nenastane jiná dohoda.

8.6 Provozovatel akce je oprávněn kdykoli změnit pravidla akce, přičemž změna je účinná okamžikem jejího vyhlášení na www.pro-bonus.cz.

8.7 Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti na území České republiky dnem 1. 9. 2020.

8.8 Akce končí dnem 30.11.2020.

Jak pro-bonus program funguje?

Zaregistrujte sedo programu

Nakupujtevybraný sortiment

Sbírejte bodyza své nákupy

Odměňte sev programu