Pravidla

1  Úvodní ustanovení

1.1

Motivační program PRO–BONUS (dále jen "program") je provozovaný společností PRO-DOMA, SE, se sídlem Budčická 1479, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, spisová značka H 841 vedená u Městského soudu v Praze, IČ 24235920 (dále jen "provozovatel"). Provozovatel nabízí zákazníkům nakupujícím výrobky nabízené provozovatelem nebo jeho partnerem, které se pro účely programu zaregistrují níže uvedeným způsobem (dále jen "registrovaní zákazníci"), možnost získat odměnu (dále jen "odměna") za nákup výrobků nabízených provozovatelem (dále jen „zboží provozovatele“) na základě smluvního vztahu s provozovatelem, nebo jiným způsobem a případně další výhody plynoucí z účasti v programu.

1.2

Organizačně za vedení programu zodpovídá společnost Agentura GATE s.r.o., se sídlem V třešňovce 227/12, Praha 9 – Hrdlořezy, 190 00 Praha 9, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 153623, IČ: 28927273 (dále jen "organizátor").

Organizátor není oprávněn bez souhlasu kontaktních osob provozovatele měnit či ovlivňovat obchodní data a procesy v rámci programu.

1.3

Partnery programu pro rok 2024 jsou společnosti:

 BUILDSTEEL s.r.o., Ferda´s Group, s.r.o., Ing. František Řezáč, KRYBET,  Jaroslav Krauer, Q stavebniny s.r.o., REX střechy s.r.o.,  STAMONT CZ s.r.o. , Stavebniny A-Z spol. s.r.o., STOPRO BEK s.r.o., Tomáš Vodvárka - Stavebniny Nasavrky, VW WACHAL a.s.

2  Registrovaný zákazník

2.1

Registrovaným zákazníkem se pro účely programu rozumí právnická i fyzická osoba, která úspěšně provedla registraci na internetových stránkách www.pro-bonus.cz, nebo přímo na prodejně PRO-DOMA uvedla požadované osobní údaje, obdržela a potvrdila ověřovací email se souhrnem registrovaných informací.

2.2

Registrovaným zákazníkem se může stát právnická nebo fyzická osoba, jejímž předmětem podnikání není nákup stavebních materiálů za účelem dalšího prodeje. Porušení tohoto pravidla může vést ke zrušení registrace bez náhrady, a to i zpětně.

2.3

Se souhlasem pravidel registrovaný zákazník potvrzuje, že je starší 18 let.

2.4

Nedokončené registrace a registrace, na kterou se zákazník nepřihlásil po celou dobu jednotlivého programu, budou průběžně smazány. Aktivní registrace zůstávají v platnosti pro další pokračování programu.

2.5

Registrace může být zrušena, pokud osoba není zmocněna za danou společnost – nemůže tedy využívat PRO-BONUS kartu a s tím spojené načítání bodů za nákupy (osoba Zákazník však může učinit registraci na svou osobu pouze jako nepodnikatel bez IČ).

 

3  Získání bodů

3.1

Možnost registrovaných zákazníků získat od provozovatele odměnu je závislá na počtu bodů, které je možné získávat zejména nákupem zboží od provozovatele nebo jeho partnera. Body nelze sbírat u více partnerů. Registrovaný zákazník sbírá body u toho partnera, kterého uvedl při své registraci do programu. Body získané v rámci programu jsou evidovány na bodových účtech vedených registrovaným zákazníkům.

3.2

Oprávnění získávat body vzniká okamžikem nákupu vybraného zboží ze sortimentu dodavatelů provozovatele zařazených do programu, není-li provozovatelem stanoveno jinak.

3.3

Počet získaných bodů závisí na hodnotě uskutečněného nákupu vybraného zboží provozovatele a na přepočtovém koeficientu, který určí provozovatel.

3.4

Získané body budou organizátorem na účty zákazníků připisovány v době trvání programu vždy v pracovní dny od pondělí do pátku, pokud to umožní technické podmínky zařízení provozovatele i organizátora. Frekvence připisování bodů se liší dle toho, zda bylo zboží zakoupeno u provozovatele nebo některého z partnerů. Registrovanému zákazníkovi se body připíšou na účet nejpozději do 14 dnů ode dne uskutečnění nákupu zboží.

3.5

Aktuální seznam sortimentu, který je zahrnut do programu a za jehož nákup jsou zákazníkům připisovány body, je zveřejněn na internetových stránkách www.pro-bonus.cz nebo lze ověřit dotazem na emailové adrese info@pro-bonus.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo sortiment v průběhu programu měnit.

3.6. 

V roce 2024 je program rozdělen do čtyř kampaní. ZIMNÍ kampaň v období od 1.2. do 31.3.2024, JARNÍ kampaň od 1.4. do 30.6. 2024, LETNÍ kampaň od 1.7. do 31.8.2024, PODZIMNÍ kampaň od 1.9. do 30.11.2024. Přehled bodovaného sortimentu pro každou kampaň je zveřejněn v sekci Sortiment na webových stránkách www.pro-bonus.cz.

 

4  Využití bodů

4.1

Nárok na odměnu vzniká zákazníkovi v okamžiku, kdy získá potřebný počet bodů a provede závaznou objednávku na internetových stránkách www.pro-bonus.cz.

4.2

Na straně provozovatele lze odmítnout plnění odměny do doby zaplacení všech pohledávek, které z titulu prodeje zboží vzniknou provozovateli vůči registrovanému zákazníkovi. V případě, že registrovaný zákazník vrátí provozovateli zboží, organizátor odečte odpovídající počet bodů.

4.3

V případě, kdy zákazník vrátí zboží, které bylo zakoupeno v období probíhajícího programu, bude finanční částka za vrácené zboží, dle platných všeobecných obchodních podmínek provozovatele uvedených na stránkách www.pro-doma.cz, při vrácení peněz ponížena o hodnotu bonusů tzn. plnění, které v rámci programu registrovaný zákazník získal. Provozovatel si tedy vyúčtuje v takovém případě finanční kompenzaci podle stanoveného koeficientu, na základě, kterého byly body zákazníkovi připsány, čímž bude dosaženo zpětného navrácení odpovídající finanční hodnoty provozovateli.

4.4

Čerpání odměn je možné uskutečnit pouze v období od 1. 2. 2024 do 31. 12. 2024. V případě, že deklarovaná lhůta splatnosti přesáhne datum 31. 12. 2024, a provozovatel bude po zákazníkovi přesto požadovat splacení pohledávek do tohoto termínu, pak bude zákazník povinen splatit své závazky před uvedenou lhůtou splatnosti, jinak může provozovatel nárok na čerpání odměny odepřít. Čerpání zadaná s jiným datem nejsou možná.

4.5

Aktuální seznam odměn, na které lze nasbírané body uplatnit, bude zveřejněn na internetových stránkách www.pro-bonus.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo seznam odměn v průběhu programu měnit. Parametry a zobrazení odměn uvedených na internetových stránkách mají jen informativní charakter, pokud provozovatel neuvede jinak.

4.6

Mimo aktuální seznam odměn je možné body využít na odměnu podle vlastního výběru, tzv. „odměna na přání“, která vzniká zákazníkovi v okamžiku, kdy získá minimálně 4 000 bodů a provede závaznou objednávku na internetových stránkách www.pro-bonus.cz, a to tak, že uvede v objednávce vybranou odměnu, jejíž běžná cena bez DPH přesahuje 40 tis. korun (maximálně však 250 tis. korun). Součásti objednávky musí být název odměny, označení modelu, případně velikosti/barvy a internetový odkaz, pod kterým je odměnu možné koupit. Provozovatel do 14 dnů odešle e-mail s nabídkou, obsahující bodové ohodnocení odměny. Dle skutečné výše bodového konta zákazníka je proveden přepočet odměny na přání a odměna na přání je zákazníkovi objednána pouze v případě, že má dostatečný počet bodů odpovídající hodnotě požadované odměny.

4.7

Provozovatel si vyhrazuje právo objednávku odmítnout bez udání důvodu. Objednávka bude odmítnuta například v případě, kdy vybrané zboží provozovatel nebude schopen zajistit od dodavatelů působících na českém trhu.

4.8

Odměny za 50 b. vydané v prodejnách stavebnin PRO-DOMA není možné reklamovat. Odměny za 50 b. v prodejnách stavebnin se automaticky nevztahují na Partnery. 

4.9

Společnost PRO-DOMA uzná reklamaci na nedodání odměny z programu PRO-BONUS ve lhůtě pouze 6 měsíců od data objednání. Z důvodu ztížených podmínek v případě průkaznosti doručení odměny přepravní službou, nebude na upozornění o nedodání zboží po lhůtě 6 měsíců brán zřetel.

 

5  Doručování odměn

5.1

Zpracování objednávek probíhá průběžně. Termín doručení je přibližně 30 kalendářních dní od objednání zákazníkem s výjimkou „odměn na přání“, které budou dodány do 3 měsíců od objednání.

5.2

V případě, že zákazník obdrží zboží v poškozeném obalu, doporučujeme odmítnout převzetí zboží od kurýra. V případě, že zákazník po rozbalení balíku zjistí poškození zboží, může uplatnit reklamaci doručení, a to pouze do 24 hodin od převzetí zboží. Zákazník oznámí takovou skutečnost elektronicky na info@pro-bonus.cz.

5.3

Zákazník může stav objednávek svých odměn sledovat ve svém uživatelském účtu na webových stránkách www.pro-bonus.cz.

 

6  Reklamace odměn

6.1

Objednané odměny nelze vrátit ani vyměnit. V případě závady zboží, má zákazník možnost odměnu reklamovat, a to u subjektu, u něhož provozovatel odměnu pro zákazníka zajistil (dále jen „dodavatel odměny“) v období 1 roku od doručení odměny.

6.2

Za vady odměny předané zákazníkovi (kromě vad způsobených přepravou, viz bod 6.3) je odpovědný dodavatel odměny.

6.2.1 Pro uplatnění odpovědnosti za vady u dodavatele odměny je zákazník povinen postupovat následujícím postupem:

6.2.2 Kontaktovat organizátora a vyžádat si dokumentaci k odměně, a to zasláním e-mailu na info@pro-bonus.cz. Organizátor je na základě této žádosti povinen poskytnout zákazníkovi předávací protokol, číslo daňového dokladu a kontaktní údaje dodavatele odměny a poskytnout tak součinnost zákazníkovi v uvedeném rozsahu po dobu 1 roku od dodání odměny, aby mohl odpovědnost za vady odměny u dodavatele odměny uplatnit.

6.2.3 Uplatnit u dodavatele odměny odpovědnost za vady bližší specifikací vady odměny tím, že předloží odměnu dodavateli, včetně předložení předávacího protokolu a čísla daňového dokladu od organizátora, popř. splnit další povinnosti stanovené zák. č. 89/2012 Sb. a reklamačním řádem dodavatele odměny.

6.3

Poškození odměny způsobené přepravou je nutné reklamovat nejpozději do 24 hodin od převzetí od dopravce na zákaznické lince nebo zasláním e-mailu na info@pro-bonus.cz včetně popisu poškození a důkazní fotografie o poškozené zásilce. Později nahlášené poškození odměny není možné reklamovat.

 

7  Ochrana osobních údajů

7.1

Osoba, která se má stát registrovaným zákazníkem, svou registrací při prvním přihlášení do programu poskytuje provozovateli a organizátorovi své osobní údaje v rozsahu registračního formuláře za účelem provozování motivačního programu (zejména za účelem možnosti poskytnout registrovaným zákazníkům odměny), k marketingovým účelům, pro nabízení obchodu a služeb a pro průzkum trhu, a to přímo organizátorem, jako správcem osobních údajů. Poskytnuté osobní údaje jsou správcem zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování. To je po dobu, kdy bude motivační program provozován a pro marketingové účely po dobu 5 let od uskutečnění posledního nákupu. Po této době budou osobní údaje zlikvidovány. Organizátor je oprávněn poskytnout osobní údaje třetím osobám v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osoba, která poskytla organizátorovi osobní údaje, má právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, (tj. právo žádat vysvětlení, právo žádat odstranění závadného stavu, právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a právo požadovat náhradu škody). Organizátor odpovídá za bezpečnost osobních údajů.

7.2

Registrovaný zákazník dává v souladu se zákonem 480/2000 Sb., o některých službách informační společnosti volbou zaškrtávacího pole "Souhlas se zasíláním informací o programu, novinek a obchodních sdělení“ souhlas organizátorovi a provozovateli k zasílání informací, novinek a obchodních sdělení týkajících se zboží a služeb prostřednictvím e-mailu, pošty nebo SMS. Tento souhlas může být zákazníkem písemně odvolán na adrese sídla organizátora.

7.3

Správcem shromažďovaných osobních údajů je společnost PRO-DOMA, SE, se sídlem Budčická 1479, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9, spisová značka H 841 vedená u Městského soudu v Praze, IČ 24235920.

Kontaktní místo ve věci zpracování osobních údajů je tel.: +420 778 408 408, e-mail: info@pro-bonus.cz.

Vaše osobní údaje se zpracovávají za účelem provozování motivačního programu (zejména za účelem možnosti poskytnout registrovaným zákazníkům odměny), k marketingovým účelům, pro nabízení obchodu a služeb a pro průzkum trhu.

Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je skutečnost, že se jedná o zpracování nezbytné pro splnění podmínek motivačního programu PRO–BONUS.

Vaše osobní údaje mohou být předávány či zpřístupňovány organizátorovi programu, správci IT systému, partnerům programu, dodavatelům jednotlivých odměn a přepravním společnostem.

Vaše osobní údaje jsou správcem zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování. To je po dobu, kdy bude motivační program provozován a pro marketingové účely po dobu 5 let od uskutečnění vašeho posledního nákupu. Po této době budou vaše osobní údaje zlikvidovány.

Máte právo:

· požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům,
· požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné),
· požadovat omezení jejich zpracování,
· požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu
· podat stížnost u dozorového orgánu.

Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou kontaktní osoby ve věci zpracování osobních údajů uvedených výše.

Poskytnutí vašich osobních údajů je nezbytné pro zajištění vaší účasti v programu. Neposkytnutí osobních údajů nebo požadavek na výmaz znemožní vaši účast v programu.

V rámci zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
 

8  Všeobecná ustanovení

8.1

Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli program jednostranně ukončit. Ukončení programu ke konkrétnímu datu vyhlásí provozovatel oznámením na internetových stránkách www.pro-bonus.cz minimálně jeden kalendářní týden přede dnem ukončení programu. Po datu ukončení programu nebudou na bodové účty dále připisovány body za nákup zboží provozovatele.

8.2

Provozovatel neručí za množství skladových zásob zboží zahrnutého do akce. Zboží nemusí být k dispozici u provozovatele po celou dobu trvání programu.

8.3

Registrovaným zákazníkům nevzniká účastí v programu právní nárok na odměnu. Odměnu nelze vymáhat soudní cestou.

8.4

Provozovatel si vyhrazuje právo změnit sortiment odměn zařazených do programu. Odměny mohou být nahrazeny podobnými, nebo zcela z programu vyřazeny. Platná nabídka odměn je vždy zveřejněna na www.pro-bonus.cz.

8.5

Provozovatel i organizátor jsou oprávněni vyloučit z programu registrovaného zákazníka, který poruší některé z pravidel programu.

8.6

Projev platební nekázně ze strany odběratele je považován za závažné porušení obchodního vztahu a na základě toho si provozovatel vyhrazuje právo subjekt jako účastníka PRO-BONUS programu z tohoto vyřadit. Za projev platební nekázně se považuje jakékoliv prodlení se splatností jednotlivých faktur odběratelem.

8.7

Pokud má zákazník dohodu o obratovém, komoditní či jiném finančním bonusu s provozovatelem, automaticky se nestává účastníkem bonus programu (všech motivačních programů, které organizuje společnost PRO-DOMA), pokud nenastane jiná dohoda.

8.8

Provozovatel programu je oprávněn kdykoli změnit pravidla programu, přičemž změna je účinná okamžikem jejího vyhlášení na www.pro-bonus.cz.

8.9

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti na území České republiky dnem 1. 2. 2024.

8.10

Program končí dnem 31. 12. 2024. Zákazník tedy musí objednat odměny z programu do tohoto data. Zbytek bodů nění převáděn do dalšího roku.

Jak program funguje

Zaregistrujte sedo programu

Nakupujtevybraný sortiment

Sbírejte bodyza své nákupy

Odměňte sev programu